Voorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden en condities.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schurk & Wicht en op iedere tussen Schurk &

Wicht en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en

opgenomen op de internetsite van Schurk & Wicht. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord

gaat. Schurk & Wicht behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken

van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van

derden niet door Schurk & Wicht erkend.

1.4 Schurk & Wicht garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het

aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Schurk & Wicht bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders

overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om

andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt

de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de

bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Schurk & Wicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Schurk & Wicht

geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de

vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten

wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),

heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder

opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na

ontvangst schriftelijk melding te maken bij Schurk & Wicht. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14

dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product

slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van

het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen

28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een

bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn

gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Schurk & Wicht zich het recht om

waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Schurk & Wicht

binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij

dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling.

Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzenden/

of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de

ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende

kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer

gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben

· verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden

teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die

snel kunnen bederven of verouderen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Schurk & Wicht dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van

Schurk & Wicht Schurk & Wicht houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken

aan derden.

5.2 Schurk & Wicht respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke

behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Schurk & Wicht maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van

deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en

vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over

te gaan tot terugzending aan Schurk & Wicht) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek

schriftelijk te melden aan Schurk & Wicht. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele

verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,

doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Schurk & Wicht gegrond worden bevonden, zal Schurk & Wicht de geleverde

zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Schurk &

Wicht bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van

Schurk & Wicht) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Schurk &

Wicht gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Schurk & Wicht voor enige andere vorm van schade is

uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van

indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Schurk & Wicht is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Schurk & Wicht in gebreke is; B) de afnemer de

geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de

geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of

in strijd met de aanwijzingen van Schurk & Wicht en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Schurk & Wicht zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te

wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Schurk & Wicht slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Schurk & Wicht gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Schurk & Wicht kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Schurk & Wicht en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Schurk &

Wicht op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Schurk & Wicht behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na

vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen

van etiketten, etc. op de internetsite van Schurk & Wicht gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen

geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Schurk & Wicht is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen

ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet

voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het

Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden

geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de

aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Schurk & Wicht alsmede van hulppersonen,

ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Schurk & Wicht behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is

tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van

de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Schurk & Wicht

gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Schurk & Wicht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,

of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het

leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een

afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde

heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Schurk & Wicht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de

producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing